19 | 02 | 2018

 

NLO News
Green gold for ostrich and stock industries PDF Print E-mail

After various workshops and technical meetings with nutritionists and role players in the industry, it was decided to introduce a lucern (alfalfa) hay scheme for the industry. Although it is a voluntary scheme, those who join will have to meet certain requirements.

Lucern is nature’s food for animals, but quality will in future play a decisive role in terms of production and utilisation as well as price.

The National Lucern Organisation (NLT), which has for years co-ordinated research, information, extension and quality standards in the South African lucern industry, has now secured a mandate from the lucern hay industry to put a new face to this industry.

Read more...
 
Groen goud vir volstruis- en veebedryf PDF Print E-mail

Na verskeie werkswinkels en tegniese vergaderings met voedingkundiges en rolspelers in die bedryf is daar besluit om ’n lusernhooiskema vir die bedryf te begin. Alhoewel dit ’n vrywillige skema is, moet diegene wat by die skema aansluit, aan sekere vereistes voldoen.

Lusern (alfalfa) is die natuur se kos aan die dier, maar gehalte gaan in die toekoms die deurslaggewende rol speel ten opsigte van die verbouing, benutting asook die prys daarvan.

Die Nasionale Lusern Trust (NLT) wat al baie jare lank die lusernsaadbedryf in Suid-Afrika se navorsing, inligting, voorligting en gehaltestandaarde koördineer, het ook nou die mandaat van die lusernhooibedryf gekry om vir dié bedryf ’n nuwe baadjie aan te trek.

Read more...
 
Eenvormige en akkurate gradering PDF Print E-mail

Eenvormige en akkurate gradering van lusernhooi volgens die Nasionale Lusern Trust Skema

Lusernhooi (Medicago Sativa L.) is een van die mees belangrikste hooigewasse vir herkouers en veral melkbeeste in Suid-Afrika.  Behalwe die energie- en proteinbydrae wat lusernhooi tot ‘n rantsoen maak, beskik dit ook oor unieke eienskappe soos natuurlike buffervermoe, fermenteer vinnig, medisinale waarde in die vorm van anti-oksidante en ‘n ryk mineraleprofiel.  Verder dra dit by tot die verteerbaarheid en deurvloeitempo van die totale rantsoen, en gevolglik die droematerialinname en melkproduksie van koeie.  Hierdie verhoging in inname en produksie sal egter grootliks afhang van die kwaliteit van lusernhooi.

Lusernhooikwaliteit word deur verskeie faktore soos lokaliteit, klimaat, grond, bemesting, water, snystadium, kultivarverskille, voginhoud, blaarverlies, opberging, vervoer, siektes, insekte, en onkruid beinvloed.  Die invloed van hierdie faktore op die variasie van lusernhooikwaliteit in Suid-Afrika is duidelik waarneembaar vanaf die resultate van ‘n studie (Tabel 1) wat aan die Universiteit van die Vrystaat uitgevoer is.  Hierdie variasie beklemtoon die behoefte aan ‘n akkurate en eenvormige kwaliteitsbepaling en/of graderingstelsel vir lusernhooi in die praktyk.

Read more...
 
Struktuur en dienste aan Lusernbedryf PDF Print E-mail

AGTERGROND, STRUKTUUR EN DIENSTE AAN DIE TOTALE LUSERNBEDRYF IN SUID-AFRIKA.

 

1.  Kort historiese oorsig van lusern in Suid-Afrika.

Lusern word reeds sedert 1858 in die RSA verbou en die variëteit waarvan gebruik gemaak is, is nie bekend nie.   Gedurende 1930 het variëteite soos Provence, Hunter’s River en Chinese die land binnegekom en uit hierdie introduksies het die landras SA Standaard deur natuurlike seleksie ontwikkel.  In 1952 het die Lusernsaadraad tot stand gekom en slegs SA Standaard is hanteer totdat daar in 1977 weens ‘n tekort aan saad die variëteit Mesa Sirsa ingevoer is wat opgevolg is deur die variëteite CUF101, Moapa, Moapa 69 en Hunter’s River.   So het die invoer van variëteite gegroei tot waar ons in 1988 reeds 15 variëteite op die S.A. Variëteitslys gehad het.    Tans (April 2006) verskyn daar reeds 38 variëteite op genoemde lys waarvan die meeste as hooi variëteite gebruik word terwyl SA Standaard en nou ook SA Select nog steeds weens hul gehardheid as weidings-variëteite gebruik word.

Read more...
 
Die Invoer van Roundup Ready Lusern PDF Print E-mail

VERSLAG TER MOTIVERING VIR DIE INVOER VAN ROUNDUP READY LUSERN

 

1.    Introduksie van Roundup Ready lusern in die RSA.

 

Onkruidbestryding in lusern is ‘n produksiefaktor wat soms baie problematies kan wees met die produksie van kwaliteit lusernhooi sowel as saad.    Een van die leidende saadvoorsieners in die land is tans besig met die voorbereiding van ‘n  werkstuk ter motivering vir die amptelike goedkeuring vir die invoer en verkoop van genetiee gemanipuleerde Roundup Ready lusern variëteite.    Die NLT ondersteun die poging en het op versoek hierdie werkstuk saamgestel .

Read more...
 
Notule: Vergadering 3 Augustus 2007 Kroonstad PDF Print E-mail

NASIONALE LUSERN TRUST

Notule van Lusernhooi vergadering soos gehou  op 3 Augustus 2007 om 10:00 vm te Kroonpark, Kroonstad.

1.  Opening en verwelkoming.

Nadat Mnr  Willie van der Ryst die vergadering met gebed ge-open het, verwelkom Mnr Derick Engelbrecht almal teenwoordig.   Hy heet Me. Ronel Rautenbach  (Nehemia Bemarking), Quentin le Roux  (Rhine Ruhr), Rudolph van Wyk  (OVK) en Pieter van Niekerk (NLT Direkteur), spesiaal welkom.

Read more...
 


Who's Online

We have 4 guests online

Advertising Rates

Banner