22 | 03 | 2018

 

Struktuur en dienste aan Lusernbedryf PDF Print E-mail
Article Index
Struktuur en dienste aan Lusernbedryf
Page 2
Page 3
All Pages

AGTERGROND, STRUKTUUR EN DIENSTE AAN DIE TOTALE LUSERNBEDRYF IN SUID-AFRIKA.

 

1.  Kort historiese oorsig van lusern in Suid-Afrika.

Lusern word reeds sedert 1858 in die RSA verbou en die variëteit waarvan gebruik gemaak is, is nie bekend nie.   Gedurende 1930 het variëteite soos Provence, Hunter’s River en Chinese die land binnegekom en uit hierdie introduksies het die landras SA Standaard deur natuurlike seleksie ontwikkel.  In 1952 het die Lusernsaadraad tot stand gekom en slegs SA Standaard is hanteer totdat daar in 1977 weens ‘n tekort aan saad die variëteit Mesa Sirsa ingevoer is wat opgevolg is deur die variëteite CUF101, Moapa, Moapa 69 en Hunter’s River.   So het die invoer van variëteite gegroei tot waar ons in 1988 reeds 15 variëteite op die S.A. Variëteitslys gehad het.    Tans (April 2006) verskyn daar reeds 38 variëteite op genoemde lys waarvan die meeste as hooi variëteite gebruik word terwyl SA Standaard en nou ook SA Select nog steeds weens hul gehardheid as weidings-variëteite gebruik word.

2.  Bestaande  struktuur.

2.1 Met die ontbinding van die Lusernsaadraad gedurende Augustus 1996, het alle belanghebbendes besluit dat daar ‘n struktuur moet bly voortbestaan om sekere funksies aan die bedryf te lewer.  ‘n Artikel 21 Mpy is vir dié doel gestig onder die naam Lusernsaadorganisasie (LSO) met ‘n Lusernsaad Trust waarin alle statutêre fondse opgeneem is.  Met die ontbinding van die NLPO is daar gedurende 11 en 12 Sep 2001 tydens ‘n lusern mini-simposium te Upington deur die verteenwoordigers ‘n mandaataan die LSO gegee om ook die totale lusernhooibedryf in Suid-Afrika te behartig.  ‘n Nuwe gesagstruktuur is vir die doel in die lewe geroep om beide die saad en hooi komponente te akkommodeer en staan die nuwe struktuur vandag bekend as die Nasionale Lusernorganisasie (NLT).  Hierdie organisasie tree op as verteenwoordigende mondstuk om al sy lede se gemeenskaplike belange te bevorder.

2.2   Organigram.

2.2.1    NLT

DIREKSIE

TOTAAL VAN 7 DIREKTEURE

2.2.2    Trust:

TOTAAL VAN 6 TRUSTEES

2.2.3    Bestuur:

2.2.4    Visie:

Om die volhoubare produksie van lusern te verseker deur inoverende en koste-effektiewe bemarking van die graderingstelsel en kwaliteitsnormes vir die bedryf.

2.2.5    Missie:

Om deur die implementering van ‘n eenvormige graderingstelsel die beste voordele vir lusernprodusente, lusernhandelaars en verbruikers daar te stel.

3.  Dienste deur die NLO aan lede.

3.1  Statistiek.

Die NLO is die enigste punt vir die versameling van globale inligting wat statisties verwerk word en deurgegee word aan die bedryf vir algemene kennisname en gebruik word vir beplanning van aankope en produksie.  Produsente en handelaars van lusernsaad en lusernhooi word statutêr verplig om by die NLO te registreer asook om maandelikse opgawes van aankope, produksie, verkope en in en uitvoere aan die NLO te voorsien.   Daar is gedurende 2007 her-aansoek gedoen vir die voorsetting van bogenoemde statutêre maatreëls en goedkeuring is verkry tot en met 30 April 2010.

Die versameling van statistiek deur ‘n onafhanklike instansie is belangrik aangesien alle inligting vertroulik hanteer word en sodanige data ook nasionaal deur die Dept van Landbou gebruik word vir die opstel van globale landboustatistiek.

3.2   Produksie inligting en voorligting.

Die NLO lewer ‘n diens in die vorm van die verspreiding van inligting en  voorligting tov die verbouing en gebruik van lusern wat ‘n wye veld dek. Dit geskied deur middel van telefoniese navrae, inligtings- en demonstrasie dae, die beskikbaarheid van ‘n volledige bladskrif en toegang tot ‘n webblad wat op ‘n deurlopende basis opgegradeer word. Die inligting voorsien die bedryf van bestaande en nuwe tegnologiese inligting wat produksie van hooi en saad bevorder en ook voorligting verskaf aan veral opkomende boere.   Wanneer daar egter buitengewone probleme opduik koördineer die NLO ook skakeling met spesialis kenners soos bv. spesialiste op die gebied van insekte, plantsiektes, onkruidbestryding, besproeiing, ens.

3.3  Bemarkings inligting.

Uit die aard van skakeling met ‘n breë spektrum van belanghebbendes binne die saad en hooibedryf kom die NLO ook in aanraking met bemarkings aangeleenthede.  Alhoewel die NLO nie direk by bemarking betrokke is nie, word daar tog navrae ontvang wat verwys word na die betrokke produsente of handelaars.   Op die  webblad word ook voorsiening gemaak vir die skakeling tussen koper en verkoper van lusernprodukte asook diensverskaffers aan die bedryf.

  

Who's Online

We have 25 guests online

Advertising Rates

Banner